FEISOL NEDERLAND
  Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Kassa   
CategorieŽn
RAPID Tripods
RAPID Monopods
Balhoofden
Video Head
Gimbal
Middenzuilen
Horizontale adapters
Leveling Base
Panning Base
Snelkoppelingen
Snelkoppelingsplaten
Spikes
Tassen
Handcarts
Spezial Statieven
Waterpas
Onderdelen / Service
Snel zoeken
 
Uitgebreid zoeken
Informatie
PRO Directory
FEISOL FEATURES
Over FEISOL
Verzendkosten
Garantie & vervanging
Bankgegevens
Gebruikershandboeken
Privacy policy
Afdruk
Algemene voorwaarden
Contact Us
Wij leveren in


Verdere FEISOL vestigingen
FEISOL DUITSLAND
FEISOL EUROPE
FEISOL AMERIKA
Nieuwe producten
1/4" - 3/8" Schroefdraad Adapter
1/4" - 3/8" Schroefdraad Adapter
EUR2,00
Onze aanrader
FEISOL UA-180 Carbon Mount
FEISOL UA-180 Carbon Mount
EUR482,95
Wie is online?
Op dit moment zijn
254 bezoekers en
16 klanten
 online.
Algemene voorwaarden
1. Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FEISOL en op alle overeenkomsten tussen FEISOL en Koper.
1.2 Onder "FEISOL" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Incorporated, gevestigd te Heerlen, Nederland.
1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), via de internetsite koopt bij FEISOL.
1.4 FEISOL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van FEISOL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.7 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FEISOL is ingestemd.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van FEISOL zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Koper tot het doen van een aanbod. FEISOL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor FEISOL nimmer een verplichting om met een potentiŽle Koper een overeenkomst te sluiten.
2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.4 FEISOL is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.
2.5 FEISOL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van FEISOL gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FEISOL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn, uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.
3.2 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De hoogte van de door de Koper te betalen verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite.FEISOL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. FEISOL is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 FEISOL heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op de internetsite.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FEISOL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. FEISOL kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Bij niet tijdige levering zal de afnemer bij aangetekend schrijven FEISOL . in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien FEISOL ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van FEISOL tot het vergoeden van enige schade.
5.2 Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 FEISOL zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van FEISOL, voor rekening van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door FEISOL.
5.5 FEISOL is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de FEISOL gedragen.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van het product. De kosten van het terugzenden van het product komen ten laste van de Koper.
6.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging De Koper krijgt, naar zijn keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon indien en zodra het product door FEISOL retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van FEISOL of de fabrikant zijn verricht;
2. Indien de Koper niet kan bewijzen dat hij het product bij FEISOL heeft gekocht;
3. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met FEISOL is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Aansprakelijkheid
8.1 FEISOL kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. FEISOL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.2 Indien FEISOL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. FEISOL is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.3 De Koper is gehouden FEISOL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen FEISOL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.4 Het is mogelijk dat FEISOL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. FEISOL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is FEISOL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FEISOL onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Zahlungsarten oder Zahlungsabwicklungen 11. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij FEISOL. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FEISOL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

12. Persoonsgegevens
11.1 FEISOL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 FEISOL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

(FEISOL, 2015)
Volgende
Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Certificaten
SSL
encryptie
Betaalmogelijkheden
FEISOL @ FACEBOOK

Hier aanmelden
Wellkom Bezoeker!

E-Mail Adres:
Wachtwoord: (vergeten?)
Nog niet geregistreerd?

Klik hier voor registratie
Meest verkocht
01.FEISOL Tournament Tripod CT-3442 Rapid
02.FEISOL snelkoppelingsplaat QP-144750
03.FEISOL balhoofd CB-40D, incl. snelkoppelingsplaat QP-144750
04.Rubber voet
05.FEISOL snelkoppelingsplaat QP-1447100
06.NIEUW FEISOL snelkoppelingsplaat QP-40
07.Rubber voet Set van 3
08.FEISOL Tournament Tripod CT-3342 Rapid
09.FEISOL spike edelstaal
10.FEISOL 3 stuks korte spikes
Beoordelingen
FEISOL Traveler Tripod CT-3441SB Rapid inclusief CB-30D balhoofd
Een pracht van een reisstatief, kwaliteitsvolle afwerking, p ..
5 van 5 Sterren!